Class Advisors 2015-16

Senior Class: Mr.Tisher & Mrs. Melius
Junior Class:   Mrs. Demery
Sophomore Class:  Mr. Ulrich & Mrs. Bowman
Freshmen Class:  Mr. Spicer
Eighth Grade Class: Mrs. Swanson & Mrs. Heidenreich
Seventh Grade Class:  Mrs. Schlechter & Mr. Geditz
Student Council:  Mr. Tisher